جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,855
تعداد واحدهای باقی مانده: 159,145
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 118,370,873,496
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,940,284
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,897,341
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,897,341
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 2,940,284 2,897,341 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,370,873,496
  2 1398/01/29 2,940,475 2,897,532 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,378,683,218
  3 1398/01/28 2,940,666 2,897,723 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,386,493,362
  4 1398/01/27 2,943,063 2,900,089 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,483,131,323
  5 1398/01/26 2,943,572 2,900,603 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,504,146,676
  6 1398/01/25 2,785,640 2,744,923 0 0 86,000 0 45,145 40,855 112,143,821,535
  7 1398/01/24 2,775,776 2,735,216 0 0 86,000 0 45,145 40,855 111,747,266,602
  8 1398/01/23 2,780,908 2,740,278 0 0 86,000 0 45,145 40,855 111,954,050,032
  9 1398/01/22 2,781,090 2,740,460 0 48 86,000 0 45,145 40,855 111,961,487,589
  10 1398/01/21 2,781,272 2,740,594 0 0 85,952 0 45,145 40,807 111,835,424,471
  11 1398/01/20 2,733,117 2,693,125 0 0 85,952 0 45,145 40,807 109,898,346,753
  12 1398/01/19 2,715,123 2,675,863 0 0 85,952 0 45,145 40,807 109,193,957,512
  13 1398/01/18 2,700,932 2,661,874 0 0 85,952 0 45,145 40,807 108,623,093,204
  14 1398/01/17 2,677,480 2,640,092 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,734,219,492
  15 1398/01/16 2,660,431 2,623,289 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,048,541,570
  16 1398/01/15 2,660,599 2,623,457 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,055,424,069
  17 1398/01/14 2,660,768 2,623,626 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,062,306,979
  18 1398/01/13 2,660,937 2,623,795 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,069,190,300
  19 1398/01/12 2,661,105 2,623,963 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,076,074,034
  20 1398/01/11 2,661,274 2,624,132 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,082,958,176